شرکت نوآوران پیشرفته عامد

خدمات و راهکار های

محصولات

ماموریت

شرکت نوآوران پیشرفته عامد با هدف ارائه محصولات و خدمات متنوع تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاسیس گردید.

مشاوره، طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی و همچنین تامین تجهیزات تخصصی IT در ضمینه های مختلف و در تمامی سطوح سازمانی و شرکتی از جمله توانایی های مجموعه ما میباشد.

شرکت عامد پیشرو در تکنولوژی و فناوری

شرکت عامد نوآور در خدمات فناوری اطلاعات و شبکه دیتاسنتر

مامــوریــت عامــد، بــا درنظــر گرفتــن درخواســتهای کارفرمــا در حوزههــای مختلــف خدمــات فنــاور ی اطالعــات و ارتباطــات، بهتریــن خدمــات را در راســتای رضایــت مشــتری بــا خلــق ارزش افــزوده ارائــه داده و کلیــه خدمــات بــا باالتریــن کیفیــت، کمتریــن زمــان و بــا قیمــت متناســب انجــام گــردد .

شرکت نوآوران پیشرفته عامد با هدف ارائه محصولات و خدمات متنوع تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاسیس گردید.

مشاوره، طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی و همچنین تامین تجهیزات تخصصی IT در ضمینه های مختلف و در تمامی سطوح سازمانی و شرکتی از جمله توانایی های مجموعه ما میباشد.

شرکت عامد پیشرو در تکنولوژی و فناوری

شرکت عامد پیشرو در ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

0
حوزه مالی و بانکی
0
حوزه مخابراتی
0
حوزه صنعت
0
حوزه فناوری اطلاعات

شرکت نوآوران پیشرفته عامد با هدف ارائه محصولات و خدمات متنوع تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاسیس گردید.

مشاوره، طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی و همچنین تامین تجهیزات تخصصی IT در ضمینه های مختلف و در تمامی سطوح سازمانی و شرکتی از جمله توانایی های مجموعه ما میباشد.

شرکت عامد پیشرو در تکنولوژی و فناوری

شرکت عامد نوآور در خدمات فناوری اطلاعات و شبکه دیتاسنتر

شرکت نوآوران پیشرفته عامد با هدف ارائه محصولات و خدمات متنوع تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاسیس گردید. مشاوره، طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی و همچنین تامین تجهیزات تخصصی IT در ضمینه های مختلف و  در تمامی سطوح سازمانی و شرکتی از جمله توانایی های شرکت عامد میباشد.

 

شرکت عامد
فهرست