یکی از مهمترین بخش های شبکه های کامپیوتری نحوی ارتباط کاربران داخل سازمان با سرویس های مختلف شبکه و تبادل اطلاعات با یکدیگر میباشد. با پیشرفت روزافزون فناوری و تنوع در نوع سرویس های ارتباطی ، شبکه ای کاملا استاندار و پایدار نیاز هر سازمانی است که فقط در صورت طرحی اصولی و با نیازسنجی درست قابل دستیابی است. شرکت نوآوران پیشرفته عامد با هدف  بالابردن کارایی شرکت ها و سازمان در تمامی حیطه های کاری با ارائه راهکار های بهینه در فیلدهای ذیل در بخش شبکه های LAN آماده ارائه خدمات میباشد.

Wireless LAN

Wireless site survey and planning

Central web authentication

Mobility & Roaming design

Troubleshooting & Performance Increase

Central management system

 

Voice/Video collaboration

Cisco proprietary & open source Voice and Video network design

Skype Business Solutions

Cisco unity express & IVR

Voice over Wireless

User & Network Management Systems

Integrated Monitoring Systems

Cisco ISE

Cisco Prime Infrastructure

CRM

LAN Switching & Routing

L2 & L3 protocol Design, Implement, Troubleshoot

SD-ACCESS Design, Implement, Troubleshoot

Secure Access

فهرست