طراحی؛ بهینه سازی و پشتیبانی شبکه های WAN 

ارتباطات برون سازمانی و بین شعب با گستره ی ارتباطات کشوری و جهانی از طریق زیرساخت های مخابراتی نظیر STM1 ، MPLS و اینترنت و .. تحت عنوان شبکه های WAN مطرح میگردد. از مهمترین فاکتورهای طراحی شبکه های WAN میتوان به پایداری ، کیفیت ، امنیت  و کارایی مناسب در بستر های نا امن ارتباطی اشاره کرد. شرکت عامد با هدف  بالابردن کیفیت ارتباطاتی شرکت ها و سازمان در تمامی حیطه های کاری با ارائه راهکار های بهینه در فیلدهای ذیل در بخش شبکه های WAN آماده ارائه خدمات میباشد.

 

  • Communications infrastructures

Point to Point WAN Design

Multipoint WAN Design

EGP Protocols

MPLS

  • Secure Communications

SD-WAN

Secure Tunneling Design

Access control Policing

  • Quality of services

Control Plane Policing Implementation

SLA Implementation

Traffic shaping Implementation

End to End QoS

  • WAN Optimization

SSL Acceleration

TCP Acceleration

Cache server Implementation

فهرست